Obsah > Latinské citace

Latinsky Česky
A muliere initium factum est peccati U ženy jest počátek hříchu (Apokryfy, Sírachovec 25,33)
A posteriori Dodatečně (usuzovat)
A priori Předem bez důkazů (usuzovat)
Absit violentia rebus Násilí budiž vzdáleno věcem ( J.A.Komenský)
Accipere humanum est, inopi donare deorum Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské
Ad absurdum Až k nesmyslnosti
Ad hoc K tomu, jen pro tento účel
Ad acta Ke spisům (odložit spisy jako vyřízené)
Ad finem saeculorum Až do konce věků
Ad infinitum Do nekonečna
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora Mít hned vejce je lepší, než mít zítra kuřata (lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše)
Ad vocem populi K hlasu lidu, k veřejnému mínění (se obracet), s ohledem na vůli lidu, veřejné mínění
Adamante durior Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)
Aequa durant semper Spravedlivé věci trvají věčně
Aeterna Urbs Věčné město (Řím)
Affirmanti, non neganti, incumbit probatio Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá (Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba, práv)
Alea iacta est Kostky jsou vrženy (Caesar)
Alias Jinak, jindy
Alma mater Živná matka, (universita)
Alibi Na jiném místě, jinde, u jiného
Alter ego Druhé já
Amicitia vera in calamitate agnoscitur Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství
Asinus manebis in saecula saeculorum Zůstaneš oslem na věky věkův
Atlas Pohoří v Mauretánii, obr nesoucí klenbu nebes
A t l a n t i s Atlantida, bájný ostrov podle Platonova Timaia a Kritia, skutečnost, nebo pozadí pro dokreslení ideálního státu?
Audacem fortuna iuvat Odvážnému štěstí přeje
Audiatur et altera pars Nechť je slyšena i druhá strana
Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant Buď zdráv Caesare (císaři), jdoucí na smrt tě zdraví (Pozdrav císaři římských gladiátorů, nastupujících do arény)
Bacchus et argentum mutant mores sapientum Víno a peníze, mění i mravy mudrce
Barbam video, sed philosophum non video Vousy vidím, ale filozofa nevidím (A. Gellius, Attické noci)
Beati possidentes Šťastní, kteří něco mají
Beatus non est, qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá
Bella gerant alii Války ať vedou jiní
Bis dat, qui cito dat Dvakrát dává, kdo rychle dává
Bona fide V dobré víře
Bonae mentis soror est paupertas Sestrou poctivé mysli je chudoba ( Pro dobrotu na žebrotu)
Bursa vacans aere vetat inter vina sedere Měšec chudý na úbytě, do hospody nepustí tě (Bez peněz do hospody nelez)
Cacatum non est pictum Naděláno není malováno ( O falešném umění, pokrytectví ap.)
Calamitas virtutis occasio est Neštěstí je příležitost pro statečnost (Seneca ml.)
Candida candidis Čistým čisté
Canes plurimum latrantes raro mordent Psi, kteří nejvíce štěkají, zřídka koušou
Caput regni Hlava království, hlavní město království (Praga caput regni...)
Carpe diem Užij dne (Horatius)
Carthago delenda est Kartágo musí být zničeno (Často užívaná část Catonova výroku: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam)
Casta est, quam nemo rogavit Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl (V básni říká kuplířka: Panna je jen ta, o níž nikdo neměl zájem, nehezká, nepřitažlivá)
Casus beli Důvod k válce, příčina sporu
Causa Důvod, příčina, případ
Cave multos, si non times singulos Jestliže se nebojíš jednoho, střez se mnohých (Mnoho psů, zajícova smrt)
Cave tibi a cane muto et aqua silente Střez se němého psa a tiché vody
Charta non erubescit Papír se nečervená (nestydí)
Christianos ad leones Křesťany lvům (Tertulianu, Apologetika 40 - odmítání zlovolného svalování zodpovědnosti na křesťany: "Si Tiber ascendit in moenia, si Nilus non ascendit in rura, si caleum stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim - Christianos ad leonem!"
Civitas in civitate Stát ve státě
Cogito, ergo sum Myslím, tedy jsem (Descartes)
Condicio sine qua non Podmínka, bez níž ne
Contra Proti
Cui bono Komu ku prospěchu
Cui vis est, iusnon metuit Kdo má moc, práva se nebojí
Cuius panem edo, illius carmina edo Koho chleba jídám, toho píseň zpívám
Cum cecidero, surgam Kdykoliv upadnu, vstanu
Cum tacent, clamant Tím, že mlčí, křičí (Cicero)
Curriculum vitae Běh života, životopis
Damnat , quae non intelligunt Odsuzují to, čemu nerozumějí
De duobus malis minus est semper eligendum Ze dvou zel je vždy třeba vybírat to menší
De facto Skutečně, ve skutečnosti
De gustibus non est disputandum O chuti se nediskutuje, vkus je mimo diskuzi (Proti gustu žádný dišputát)
De iure Podle práva ( dle zákona)
De mortuis nihil nisi bene O mrtvých jenom dobré
De omnibus est dubitandum O všem je třeba pochybovat (Aristoteles, základní premisa racionalismu)
Dicere non est facere Mluvit, neznamená jednat
Definire Určovat, vymezovat
Diem perdidi Promarnil jsem den
Dies irae Soudný den, den hněvu
Digito compesce labellum Prst na ústa přilož, Mlč!
Disce aut discede Uč se, nebo odejdi
Dives, qui sapiens est Bohatý je ten, kdo je moudrý
Divide et impera Rozděl a panuj
Dominus vobiscum Pán s Vámi
Dubia fortuna Pochybné štěstí
Dum spiro, spero Dokud dýchám, dotud doufám
Duplex Dvojitý, dvojnásobný
Dura lex, sed lex Tvrdý zákon, ale zákon
Dixi Domluvil jsem, řekl jsem své, skončil jsem
E, ex z, ze latinská předložka ( na ex!, do dna úplně)
Ecce homo Ejhle člověk
Errare humanum est Mýliti se je lidské (Seneca st.)
Excitare fluctus in simpulo Vyvolat bouři ve sklenici vody (dělat z nečeho nevýznamného velký rozruch)
Faber est suae quisquefortunae Každý je tvůrcem svého osudu (Claudius Caecus)
Facta probant homines Činy svědčí o lidech
Fata viam invenient Osud si najde cestu
Fatum est series causarum Osud je řadou příčin
Fide, sed cui fidas, vide Důvěřuj, ale dívej se komu (obdoba: důvěřuj, ale prověřuj)
Finis coronat opus Konec korunuje dílo
Forma Tvar, podoba
Forma viros neglecta decet Mužům sluší nedbalý vzhled (Ovidius, Umění milovat)
Formula Pravidlo, (právní nebo jiný předpis)
Fortiter in re, suaviter in modo Tvrdě za cílem, mírně ve způsobech
Fugam victoria nescit Vítězství nezná útěk
Fundamentum Základ, podklad
Gaudeamus igitur Radujme se tedy
Genius loci Duch místa (atmosféra, dobrý pocit na onom místě)
Genus Rod, druh, pokolení
Graeca sunt, non leguntur Je to řecky, nečte se (Obratu používali středověcí mniši, písaři, kteří z neznalosti řečtinyvynechávali při překladu řecká slova s odůvodněním, že to nejde přečíst. současnosti se termín používá spíše jako parafráze - Bohemica, non leguntur!
Grandibus exigui sunt pisces piscibus esca Pro velké ryby jsou drobné rybky vždy vítanou stravou
Gravis Těžký, důležitý
Guta fortunae prae dolio sapientiae Kapka štěstí nad bečku moudrosti
Habitus Držení těla, šat, podoba, stav, vzhled
Hannibal ad (ante) portas Hannibal před branami (Význam: Nepřítel je u bran, hrozí největší nebezpečí, bezprostřední ohrožení, jako rčení používá již Cicero, je to situace z 2. punské války 218-201př.Kr., kterou líčí Livius v Dějinách)
Hic sunt leones Zde jsou lvi ( tak se na starých mapách označovalo neprobádané území)
Historia, magistra vitae Historie, učitelka života
Hodie mihi, cras tibi Dnes mně, zítra tobě
Hominem te esse memento Pamatuj, že jsi člověk (Slova pronášel k tomu určený otrok, byla určena římskému vojevůdci, který zvítězil v boji, a měla ho varovat před nezměrnou pýchou)
Homo homini lupus Člověk člověku vlkem
Homo quantum scit, tantum potest Kolik člověk zná, tolik zmůže
Honoris causa Z důvodu úcty (pocty, vážnosti)
Igne natura renovatur integra Příroda bude znovusjednocena ohněm ( parafráze na svaté iniciály INRI, Iezus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Ježíš Nazaretský, král Židovský), tajná formule všech esoteriků, značící apokalyptické vize...
Ignorantia Nevědomost, neznalost
Imprimatur Budiž vytištěno (souhlas s tiskem)
Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis Krutá jsi, lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce (Vergilius)
In absentia V nepřítomnosti
In cauda venenum Ve chvostu jed ( obvykle o jedovatosti, přeneseně i na konci ústního nebo písemného projevu)
In flagranti Při činu (někoho přistihnout)
In medias res Doprostřed věcí
In vino veritas Ve víně je pravda
In usum Delphini Pro potřebu "delfína" (neboli dauphina, prince, následníka trůnu z obd. Ludvíka XIV, kdy při vydání výboru z antických autorů pro výchovu, byly vynechány z důvodů dobrých mravů, některé stati. Přeneseně tedy o vydání děl, která byla zcenzurována, většinou z mravnostních důvodů.
Inde datae leges, ne firmior omnia posset Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno (Ovidius)
Inter arma silent musae (leges) Mezi zbraněmi mlčí umění (zákony)
Lapsus calami Pochybení pera, přepsání
Lapsus linguage Pochybení jazyka, přeřeknutí
Labor viris convenit Úsilí náleží mužům
Laudat venales, qui vult extrudere merces Každého otroka chválí ten, kdo chce odbýt svoje zboží
Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur I stará sláva zajde, kde nová neschází (Publius Syrus)
Leo a leporibus insultatur mortuus Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet (Publius Syrus, Myšlenky)
Leonia pars Lví podíl
Leo rugiens circuit, quarens quem devoret Obchází jak lev řvoucí, a hledá koho by pohltil ( na kom by si vybil vztek)
Levis sit tibi terra Nechť je ti země lehká
Lex civium dux Zákon - vůdce občanů (nápis na budově Karolina, vytesaný roku 1687)
Libertas fulvo pretiosior auro Svoboda je cennější než žlutavé zlato
Libertas inaestimabilis res est Svoboda je neocenitelná věc
Littera scripta manet Napsané trvá, (co je psáno, to je i dáno)
Lucri bonus est odor ex re qualibent Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ
Lucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí (Rychle nabyl, rychle pozbyl)
Lupus ovium custos Vlk hlídá ovce ( Kozel zahradníkem)
Luxuriosus adolescens peccat, senex luxuriosus insanit Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství (Seneca st.)
Macte animo Zdar tvému činu ("Macte animo, generose puer, sic itur ad astra!" Vznešený mládenče, zdar tvému činu, tak k hvězdám se kráčí!" Toto pravil bůh Apollo k Aeneovu synovi Ascaniovi po jeho prvním válečném činu. Všeobecně se používá jako povzbuzení a přání zdaru k odvážnému činu (Vergilius)
Magna fuit quondam capitis reverentia Veliké úctě se kdysi těšila šedivá hlava (Ovidius)
Magna promisisti, exigua video Sliboval jsi velké věci, vidím však jen nepatrné (Seneca ml.)
Magna venit nulli sine magno fama labore Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná
Magna inter opes inops Uprostřed velikého bohatství chudý (Horatius)
Magni nominis umbra Stín (kdysi) velkého jména (Z Lucanovy charakteristiky Pompeia Velikého, který stářím sešel)
Magnis tamen excidit ausis Zhynul, však odvážil se velikého činu (Část nápisu na fiktivním náhrobku Faethona, který se odvážil řídit vůz boha Hélia a ztroskotal)
Magnum vectigal est parsimonia Šetrnost představuje velký příjem
Mala mens, malus animus Zlá mysl, zlý duch
Malleus maleficarum Kladivo na čarodějnice (spis inkvizice z roku 1489 proti čarodějnictví)
Manus manum lavat Ruka ruku myje
Materia Látka, hmota
Mens immota manet Neochvějná mysl trvá
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris Člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš
Memento mori Pamatuj na smrt
Memoria minuitur, nisi eam exerceas Paměť slábne, jestliže ji necvičíš
Mens agitat molem Duch vládne hmotou (Vergilius)
Mens sana in corpore sano V zdravém těle zdravý duch
Modus vivendi Způsob žití, (soužití)
Mors ultima linea rerum Smrt je poslední hranicí všech věcí
Mulieres longam habent cesariem brevem sensum Ženy mají dlouhé vlasy, krátký rozum
Murilego mures fiunt absente rebelles Když kocour není doma, mají myši pré
Natura Příroda, rod, přirozenost, povaha, řád
Natura sanat, medicus curat Příroda uzdravuje, lékař léčí
Ne credas aurum, quidquid resplendet ut aurum Nevěř, že je všechno zlato, co po zlatě třpytivě září (Není všechno zlato, co se třpytí)
Nemo nostrum sine culpa est Nikdo z nás není bez viny (Seneca ml.)
Nihil dulcius est ultione Nic není sladší než pomsta
Nihil est quod emi non possit, si tantum des, quantum velit venditor Není nic, co by se nedalo koupit, dáš li tolik, kolik prodávající žádá (Cicero, O pozemkovém zákoně)
Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur Nic není tak nepolapitelné jako pomluva: nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozroste
Nihil novi sub sole Nic nového pod sluncem
Nomen omen Jméno, jako (předurčující) znamení
Non multa, sed multum Ne mnohé, ale mnoho
Non plus ultra Nic (lepšího) nad to
Nosce te ipsum Poznej sám sebe
Nulla viro iuranti femina credat Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám (Catullus, Básně)
Numerus clausus Uzavřený (omezený) počet
Numquam est fidelis cum potente societas Spojenectví s mocným nikdy není upřímné
Oblatam occasionem tene Chop se nabídnuté příležitosti (Cicero)
O tempora, o mores Jaká doba, takový mrav
Omnia mea mecum porto Vše své nosím s sebou
Omnia vincit amor Vše přemáhá láska
Omnis potestas impatiens consortis Žádná moc nesnese společníka (Walther)
Opes regum corda subditorum Bohatstvím králů jsou srdce poddaných
Panem et circenses Chléb a hry
Parva necat morsu spatiosum vipera taurum Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnuí hada (Ovidius, Léky proti lásce)
Per angusta ad augusta Přes obtíže ke slávě
Per aspera ad astra Přes překážky ke hvězdám
Per bona verba venditur mala herba Řečí medovou nabízí bylinu jedovou (Walther)
Per nefas Neprávem
Per pedes Pěšky
Periculum in mora Nebezpečí v prodlení
Perfer et obdura, multo graviora tulisti Vydrž a na svém místě stůj, již mnohé a horší jsi snesl (Ovidius, Žalozpěvy)
Pessima sub dulci vipera melle latet Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem (Walther)
Plena vita exemplorum est Život je plný příkladů
Post scriptum Po napsaném ( po napsání), dodatek
Primo loco Na prvním místě
Pricipiis obsta Odporuj počátkům zla (Ovidius)
Pro forma Pro formu, formálně
Pulvis es et in pulverem reverteris Prach jsi a v prach se obrátíš
Qua vinum influit, refluent decreta bibentis Kudy se vlévá víno, i tajemství pijáka proudí (Opilý poví vše na sebe i na jiné)
Quae fuerant vitia, mores sunt Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy (Seneca ml.)
Quae facta sunt, non possunt mutari Co se stalo, nelze změnit
Quaelibet vulpes caudam suam laudat Každá liška chválí svůj ocas
Quam semel errare, melius bis terve rogare Lépe než jednou chybit, je dvakrát i třikrát se zeptat (Dvakrát měř, jednou řež)
Quantum oculis, animo procul ibit amor Tak jako očím, i srdci vzdálí se milostný cit (Sejde s očí, sejde s mysli)
Quem medicamenta non sanat, natura sanat Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda
Qui bene amat, bene castigat Kdo dobře miluje, dobře kárá
Qui desiderat pacem, preaparet bellum Kdo touží po míru, ať připravuje válku (Vegetius, Nárys vojenského umění)
Qiu scribit, bis legit Kdo píše, dvakrát čte
Quod licet Iovi, non licet bovi Co je dovoleno Iovovi, neni dovoleno volovi
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet Vzácná je ta šťastná doba, kdy je dovoleno myslet si, co chceš, a říkat, co si myslíš (Tacitus, Dějiny)
Radius Hůlka, paprsek, poloměr
Rebus in adversis animum submittere noli //Spem retine! Spes una hominem nec morte relinquit Neklesej na mysli, když je ti někdy nepřízniv osud // Doufej! Jen naděje nevzdá se muž ani ve cvíli smrti (Catonova dvojverší)
Rebus in adversis ostenditur omnis amicus V neštěstí se ukáže, jaký je kdo přítel (Walther)
Repetitio, mater studiorum Opakování, matka moudrosti
Res publica est res populi Republika je věc lidu
Respice finem Pamatuj na konec
Restituere in integrum Uvést v předešlý stav
Reti ventos venari Chytat vítr do sítě (Chytej vítr v poli)
Rumor publicus Obecný názor, veřejné mínění
Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt Často špatně končí i nejlepší úmysly
Saepe in magistrum scelera redierunt sua Často se zločiny vracejí ke svému původci (Seneca ml.)
Sapientiam atquue doctrinam stulti despiciunt Hlupáci opovrhují moudrosti i učením
Schola Škola, čas věnovaný studiu, učená debata
Scio me nihil scire Vím, že nic nevím (Latinský překladvýroku řeckého filozofa Sókrata v Platonově Obraně Sókratově)
Scopae recentiores semper meliores Novější košťata jsou vždycky lepší (Nové koště dobře mete)
Secundo amne defluit Pluje s příznivým proudem (Plout po proudu)
Semel pro semper Jednou provždy
Senatores boni viri, senatus mala bestia Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma
Sero venientibus ossa Pozdě přicházejícím kosti
Si iudicas, cognosce, si regnas, iube Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj (Seneca ml., Medea)
Sic itur ad astra Tak se stopá ke hvězdám (Apollón chválí první válečný čin Aeneova syna Iula a prorokuje mu skvělý osud, Vergilius, Aenis)
Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté ozdoby (svině zůstává sviní, by na sobě zlaté sedlo měla)
Similia similibus solbuntur Podobné se rozpouští v podobném
Solus currens vicit Jen kdo utíkal, vyhrál (Kdo uteče, vyhraje)
Spes non confunditur Naději nelze zničit
Status quo Současný stav
Status quo ante Předchozí stav
Strabus inter caecos regnat Šilhavý mezi slepými kraluje (Mezi slepými jednooký králem)
Stultitia est contagiosa Hloupost je nakažlivá (Walther)
Sui generis Svého druhu
Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas // ... scripta ferunt annos Kámen i železo stráví ty zžíravé předlouhé věky // ...napsaná díla uchovají roky
Tabula rasa Nepopsaný list
Tempus Čas, doba
Tantum iuris habet unusquisque, quantum potentia valet Každý má tolik práva, kolik má moci (Kdo má moc, má i právo; Spinoza, Traktát politický)
Tertium non datur Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje
Tu ne cede malis Neustupuj před zlem
Tu regere imperio populos, Romane memento Pamatuj Římane, že máš národům vládnout svou mocí (Slova Aeneova otce Anchísa, který v podsvětí vyjeví svému synovi budoucnost Říma, Vergilius, Aeneis)
Ubi mel, ibi fel Kde je med, tam je i žluč
Ultimus Nejvzdálenější, nejzažší
Ultorem ulciscitur ultor Mstitele pomstí mstitel
Universus Veškerý, všeobecný, úplný
Utilis Užitečný, prospěšný, vhodný
Vacuus Prázdný, volný
Velox Pohyblivý, rychlý, hbitý
Velum ventis Větrům plachtu
Veni, vidi, vici Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar)
Verba movent , exempla trahunt Slova povzbuzují, příklady táhnou
Veritas vincit Pravda vítězí
Veto Zakazuji, zákaz (právo veta, učinit neplytným nějaké rozhodnutí)
Vox populi, vox Dei Hlas lidu, hlas Boží
Vita humana brevis est Lidský život je krátký